การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ทำไร่  ทำนา  เลี้ยงสัตว์ 

การเกษตร พื้นที่การเกษตรรวมทั้งอำเภอ มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 117,374 ไร่ 35,042 ครัวเรือน          

ตารางแสดงการปลูกพืชชนิดหลักในพื้นที่อำเภออมก๋อย

ลำดับที่พืชเศรษฐกิจพื้นที่ปลูก(ไร่)ผลผลิตเฉลี่ย(ก.ก./ไร่/ปี)จำนวนครัวเรือน
1ข้าวนาปี44,287400-50011,072
2ข้าวไร่22,700150-3005,675
3มะเขือเทศ12,7813,500-4,5003,195
4พริก11,0243,000-3,5002,756
5กะหล่ำปลี7,4293,000-5,0002,476
6ฟักทอง6,4284,000-5,0002,142
7เสาวรส2,5202,500-5,0001,260
8อะโวคาโด3311,500-3,000110
9แมคคาเดเมีย370300-70052
10ลำไย225700-1,50075
11กาแฟ4,121300-4005,151
12บุก4,0282,000-3,000805

ตารางแสดงการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภออมก๋อย

ที่ชนิดสัตว์จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง (ราย)จำนวนสัตว์ที่เลี้ยง (ตัว)
1โค2,77630,640
2กระบือ1,0218,692
3สุกร9263,186
4ไก่4,367120,945
5เป็ดเทศ36505

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน  2565