นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร
เกษตรอำเภออมก๋อยกัลยาณิวัฒนา รักษาราชการแทน เกษตรอำเภออมก๋อย
นางสาวสุนันตณาณ์ มาโน
พนักงานจ้างเหมาบริการ