• เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2505 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งจัดตั้ง สำนักงานส่งเสริมการเกษตร ขึ้น เพื่อเตรียมการก่อนจัดตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีการวางแผนงาน วางอัตรากำลังคน ปรับปรุงวิชาการ เปลี่ยนทัศนคติเจ้าหน้าที่ ตลอดจนรูปแบบการบริหารงาน
 • เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 คณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร ให้สำนักงานส่งเสริมการเกษตร ใช้ชื่อว่า กรมแพร่ขยายการเกษตร โดยโอนงานส่งเสริมการเกษตรจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาร่วมอยู่ในกรมนี้ ส่วนเจ้าหน้าที่ให้เรียกพนักงานแพร่ ขยายจังหวัดและอำเภอ 
 • เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2510ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น กรมบริการเกษตร ส่วนเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคให้ยุบกสิกรรมจังหวัด – อำเภอ เป็น เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ
 • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2510 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก กรมบริการเกษตร เป็น กรมส่งเสริมการเกษตร และจัดตั้งให้เป็นกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510

สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2523 ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 1 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีภาระกิจและบทบาทหน้าที่คือ

ภาระกิจอำเภอ

 1. วางแผนและส่งเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอำเภอ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
 3. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์
 4. ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทการปฏิบัติงานในพื้นที่

 1. ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร
 2. เน้นบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาอาชีพ และประสานการส่งเสริมการผลิต/การจัดการผลผลิต/การถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ โดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรรวมทั้งองค์กรเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงาน
 3. เน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรเป็นหลัก เพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการวางแผนการผลิตได้ด้วยตนเอง
 4. กำหนดการออกเยี่ยมศูนย์บริการฯ และองค์กรเกษตรกร เพื่อทราบปัญหา และความต้องการและนำมาใช้ในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ และเผยแพร่ข่าวสาร สถานการณ์และการเตือนภัย
 5. ให้บริการเกษตรกรครอบคลุมทุกสาขาอาชีพการเกษตร รวมถึงการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร
 6. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และบูรณาการกับพื้นที่และหน่วยงานอื่น
 7. จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลที่สอดคล้องกันทั้งสำนักงาน เช่น แผนถ่ายทอด
  เทคโนโลยี แผนการเยี่ยม เป็นต้น