วิสัยทัศน์

     ระบบส่งเสริม T&V นำเกษตรกรสู่ความมั่งคั่ง ด้วยนวัตกรรมไทย 4.0

พันธกิจ

  • ศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ และนวัตกรรมที่ก้าวหน้า
  • บริการข้อมูล ความรู้วิชาการ เทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร
  • เสริมสร้างทักษะและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  • สนับสนุนและบูรณาการ การทำงานระหว่างศูนย์ปฏิบัติการและสำนักงานเกษตรจังหวัด