All posts by user01

ต้อนรับคณะนิเทศงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายธนภูมิ มีธรรม เกษตรอำเภอแม่วาง ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภออมก๋อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย ให้การต้อนรับคณะนิเทศงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ สวนสหายมิตร ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน และเยี่ยมชมพร้อมสอบถามสถานการณ์ทางการตลาดของล้งมะเขือเทศ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาด้านการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกันยายน 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายธนภูมิ มีธรรม เกษตรอำเภอแม่วาง ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภออมก๋อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย ดำเนินการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกันยายน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเดือนสิงหาคม และวางแผนการดำเนินงานในเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2565

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นายธนภูมิ มีธรรม เกษตรอำเภอแม่วางปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นายชัชชัย ยศพิรุฬห์พงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2565 ในการนี้ได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์การปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2565/66 และแจ้งรายชื่อเกษตรกรเพื่อติดตามเกษตรกรกรณีเรียกเงินคืนโครงการของภาครัฐที่ผ่านมา
ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2565

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นายธนภูมิ มีธรรม เกษตรอำเภอแม่วาง รักษาราชการแทน
เกษตรเกษตรอำเภออมก๋อย มอบหมายให้นายชัชชัย ยศพิรุฬห์พงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนพปฏด ปู่ตอง ประธาน ศพก. ระดับอำเภอ และนายสมยศ ดอกใบ ประธานแปลงใหญ่ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุม
เชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2565
ณ ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่